Általános Szerződései feltételek

elado-ingatlan-szombathely.hu

Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZFDoma Csaba e.v. (a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett elado-ingatlan-szombathely.hu internetes oldalon (a továbbiakban:Weblap) elérhető szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

Jelen ÁSZF szempontjából felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti a Weblapot, vagy hirdetést helyez el, illetve valamely a Weblapon szereplő ingatlan megvételére vagy bérletére ajánlatot tesz, vagy bármilyen módon használja weblap szolgáltatásait (a továbbiakban: Felhasználó).

Üzemeltető jelen szolgáltatását, a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet alapján végzi.

Üzemeltető felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Szolgáltatás használatának megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre, a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel. A Szolgáltatás igénybevételével létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, Üzemeltető azt nem iktatja. A szerződés létrejöttét az ÁSZF-re vonatkozó elfogadás, egyéb esetben az elektronikusan elmentett hirdetési és Felhasználói adatok, illetve az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó elektronikus bizonylatok igazolják.

Az elado-ingatlan-szombathely.hu Weblapon hirdetést feladó Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy meg kell adnia a számla kiállításhoz Üzemeltető számára a teljes és valódi nevét és lakcímét, mely adatokat az üzemeltető az Adatvédelmi Szabályzat szerint kezel, és azokat az adatalany előzetes és írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltat ki. Felhasználó beleegyezését adja, hogy az általa elektronikusan megadott adatokat Üzemeltető a szerződés teljesítése és az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott célokból felhasználja.

Az elado-ingatlan-szombathely.hu Weblapon hirdetést feladó Felhasználó hozzájárul továbbá, hogy a hirdetés-feladás folyamán kötelezően megadja telefonszámát, melyet a meghirdetett ingatlan adatlapján Üzemeltető megjelenít, az értékesítés elősegítése céljából. Felhasználó jogosult megtagadni hozzájárulását telefonszáma megjelenítéséhez, ebben az esetben azonban nem tudja sikeresen befejezni a hirdetés feladását. A telefonszám megadása mellett, a teljes név megadása nem kötelező, így korlátozva illetéktelenek adatgyűjtését.

A Szolgáltatások meghatározása, célja

A Weblap elsődleges és legfontosabb célja a magánszemély ingatlantulajdonosok, ingatlan hirdetéseinek megjelenítése. Üzemeltető nem kíván teret adni ingatlan közvetítői hirdetések megjelenítéséhez, ezért egy regisztrációval legfeljebb három hirdetés feladását teszi lehetővé.

Továbbá ezúton felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a nem magán személyek által feladott hirdetéseket a Weblapról jogosult minden előzetes értesítés nélkül eltávolítani, a Felhasználó kártalanítása nélkül.

Üzemeltető a Weblapon a Felhasználók által közzétett tartalmat jogosult, de nem köteles ellenőrizni. Jogosult más oldalakra utaló linkek és feliratok, értesítés nélküli eltávolítására.

A szolgáltatások igénybevételének módja, általános információk

Üzemeltető a Weblap használatát a kereső Felhasználók számára ingyenesen biztosítja, valamint lehetőséget biztosít „kedvencek” e-mailben és egyéb úton történő továbbítására, illetve lehetőséget biztosít az adott ingatlant meghirdető tulajdonos, vagy Üzemeltető e-mailes elérésére.

A Weblap használata hirdetést megjelenítő Felhasználók számára ingyenes.

Üzemeltető minden tőle telhetőt elkövet a Weblap, és a Weblapon igénybe vehető Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. Üzemeltető nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket Üzemeltetőtől független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elkövetett támadás eredményez.

Üzemeltető jelen Weblapon a felhasználói hirdetés feltöltésekor, felhasználó számára biztosítja, hogy önmagának önálló felhasználói fiókot hozzon létre, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít. A fiókot a hirdető az e-mail címével, és a megadott jelszavával éri el, ahol alap adatait látja, módosíthatja, illetve további (mindösszesen legfeljebb három) hirdetést adhat fel, vagy a már megjelent hirdetését módosíthatja, fotókat cserélhet le.

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy aktív hirdetés esetén  az adatok és fotók módosíthatóak.

A felhasználói fiók Felhasználó általi törlésével, a jelen Szabályzatban meghatározott jogviszony megszűnik. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ebben az esetben a weblapról, a fiókban szereplő összes adatot törlődik, annak visszaállítására nincs mód. Amennyiben ismét igénybe kívánja venni Üzemeltető szolgáltatásait, ismét szükséges regisztrálnia. Amennyiben Felhasználó a felhasználói fiókot nem törli, de a hirdetések lejárnak, ebben az esetben a fiókban szereplő összes adatot, bele értve a lejárt hirdetéseket is, Üzemeltető egy évig megőrzi, ahhoz Felhasználó korlátozás nélkül hozzáfér, így Felhasználó a fiókjába történő belépéssel azokat kezelheti, vagy törölheti.

Egyéb feltételek

Nyelv: A Weblapon kizárólag magyar nyelven lehet hirdetni. Egyéb országbeli érdeklődőket olyan link feltüntetésével lehet megszólítani, amely kizárólag az ingatlan ismertetésére lett létrehozva, azonban egyéb információt, hirdetést is tartalmazó linkeket töröljük.

Többszörös hirdetés: azonos ingatlanra lehetőség van több hirdetés feladására is, különböző kiemelésekkel, illetve akár eladó és kiadóként történő egyidejű meghirdetésre is. Tilos azonban egy hirdetésen belül halmozottan megjeleníteni több ingatlant, illetve a többszörösen azonos tartalommal feladott hirdetések közül egyet hagyunk fenn, a többit töröljük.

Link: A hirdetésben szereplő linknek a meghirdetett ingatlanra kell vonatkoznia. Tilos másik aukciós vagy hirdetési oldalra mutató linket elhelyezni. Amennyiben ilyen eset Üzemeltető tudomására jut, jogosult külön értesítés, és bármiféle kártérítés nélkül a hirdetést törölni.

Kép: A hirdetésben szereplő kép(ek)nek a hirdetett ingatlanra kell vonatkozniuk, és nem lehet rajtuk webcím, nem tartalmazhatnak szöveget. Más hirdetési oldalak emblémájával, nevével, vízjelével ellátott képek nem csatolhatók a hirdetéshez, Felhasználó tudomásul veszi, hogy ilyen képek törlésre kerülnek.

Megtévesztő kínálat: Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valószerűségét, valódiságát és jogszerűségét, valamint fenntartja a jogot megtévesztő hirdetések értesítés és kártérítés nélküli törlésére.

A felelősség korlátozása

Felhasználó kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra. Üzemeltető kizárja felelősségét a szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő károkért. Üzemeltető jogosult a felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználót a Szolgáltatás használatából kizárni, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz.

A Szolgáltatásra vonatkozó igényt visszaigazoló automatikus e-mailt, Üzemeltető a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Felhasználót terheli a felelősség. Üzemeltető mindemellett lehetőséget biztosít az elérhetőségein bejelentett esetek kivizsgálására, és amennyiben lehetséges, azok javítására.

Üzemeltető felhívja a figyelmet, hogy mivel a Weblap tartalma Üzemeltetőtől függetlenül is módosulhat, így a jogszabályi kötelezettségén túl nem vállal felelősséget a Weblapra feltöltött olyan tartalmakért, amelyeket harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel Üzemeltető rendszerére. A Weblapra feltöltött hirdetések tartalmáért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség. A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy a Weblapra általa feltöltött információk, anyagok és adatok tartalmáért és jogszerűségéért teljes és objektív felelősséggel tartozik. Amennyiben Üzemeltető észleli, hogy bármely tartalom a jelen Szabályzatba ütközhet, jogosult és köteles a tartalom azonnali eltávolítására.

Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amikor a Felhasználó jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt törölte a Felhasználó által a Weblapra feltöltött bármilyen tartalmat.

Üzemeltető kizárja a felelősségét a Felhasználók által a Weblap használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. Üzemeltető kizárja a felelősségét továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtenni és Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely Üzemeltetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Weblap használatára vonatkozó tilalmak

Tilos a Weblap jelen ÁSZF rendelkezésibe ütköző használata, továbbá tilos minden olyan felhasználás, amely sérti harmadik személyek, vagy Üzemeltető jogait. Üzemeltető kijelenti, Felhasználó pedig elfogadja, hogy Üzemeltető jogosult a Weblapra feltöltött hirdetés eltávolítására, amennyiben a kérdéses hirdetés jelen ÁSZF bármely rendelkezésébe, vagy jogszabályba ütközik, vagy irányadó etikai szabály megsértésének gyanúja merülhet fel.

Felhasználó a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá jelen ÁSZF rendelkezéseinek betartásával köteles használni. Amennyiben Felhasználó a Szolgáltatást fentiek megszegésével használja, Üzemeltető jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket.

Tilos a Weblapon olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely Üzemeltető jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti.

Tilos a felhasználói adatok között, a valóságnak nem megfelelő adatok megadása. Tilos bármilyen olyan alkalmazás vagy program használata, amellyel a Weblap módosítható, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. Tilos minden olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználását, vagy a Weblap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, vagy azt teszi lehetővé vagy azt eredményezheti. Üzemeltető ilyen esetben jogosult megtenni a felelősségre vonásához szükséges lépéseket, valamint a hatályos jogszabályok alapján együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

Tilos továbbá jelen Weboldal bármely elemének másolása és felhasználása. Erre vonatkozóan a szerzői jogok Üzemeltetőt illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatán kívül túl semmilyen formában nem használható fel vagy hasznosítható Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül. Üzemeltető kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül polgári jogi és büntetőjogi felelősséget vonhat maga után.

Záró rendelkezések

Üzemeltető jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával, Felhasználó elfogadja az aktuális Általános Szerződési Feltételeket.

Üzemeltető és a Felhasználó közötti szerződés megszűnik, amennyiben bármely okból Felhasználó felhasználói fiókja törlésre kerül.

Elérhetőségek, panasz kezelés

Üzemeltető a Szolgáltatással kapcsolatos észrevételeket és panaszokat az alábbi elérhetőségeken fogadja:

  • elektronikus levelezési cím: ingatlanrosta@gmail.com

A panaszkezelésre a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók. Kérjük panaszát írásban közölje, melyre 5 napos határidővel szintén írásban válaszolunk, a későbbi nyomon követhetőség és tényszerűség érdekében.

A Szolgáltatással kapcsolatos panasszal a Felhasználó az illetékes hatóságokhoz is fordulhat:

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság: levélcím: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

Szombathely, 2015.05.25.